Privacyverklaring

Doll Bizz maakt gebruik van persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar taken. Doll Bizz gaat op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens, daarbij vindt Doll Bizz het belangrijk om u te informeren over welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom zij dat doet en op welke wijze de privacy gewaarborgd blijft.  

Contactgegevens:
Contactpersoon: Doll Bizz
Email: [email protected]
Website: http://doll-bizz-2.jimdosite.com

Doel
Doll Bizz verwerkt direct of indirect persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
    ●het leveren van diensten van Doll Bizz middels uitvoering overeenkomst met betrokkene (waaronder; facturatie, informatie over diensten, correspondentie inzake overeenkomst en overige wat direct en indirect te maken heeft met de uitvoering van de overeenkomst)
    ●marketing waaronder promotie, reclame over gelijksoortige diensten,. 
Doll Bizz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens 
Doll Bizz verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten en/of omdat deze gegevens door uzelf aan Doll Bizz zijn verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
    ●voor- en achternaam
    ●adresgegevens
    ●telefoonnummer
    ●e-mailadres
    ●IP-adres/locatiegegevens
    ●bankrekeningnummer (bij betalingen per bank)
    ●factuurnummer
    ●klantnummer
    ●foto’s in overeenkomst 
    ●overige persoonsgegevens die door betrokkene actief worden verstrekt in correspondentie.

Grondslagen
De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn; uitvoering overeenkomst met betrokkene, het gerechtvaardigd belang en toestemming van betrokkene.

Uitvoering overeenkomst; de verwerking is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de overeenkomst met de betrokken partij. 
Gerechtvaardigd belang; hierbij wordt per publicatie een afweging gemaakt tussen enerzijds het belang van Doll Bizz en anderzijds het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. 
Toestemming betrokkene; op het moment dat er geen sprake is van uitvoering overeenkomst en er geen gerechtvaardigd belang is, zal de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming zijn. Hiervoor zal de betrokkene om toestemming worden gevraagd voor het verwerken van hun persoonsgegevens. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken. 

Bewaartermijn
Doll Bizz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld op grond van fiscale of socialeverzekeringswetgeving, dan houdt Doll Bizz zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

De volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:
    ●NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)  7 jaar, reden: wettelijke verplichting;
    ●Emailadres  7 jaar, reden: wettelijke verplichting;
    ●Bankrekeningnummer/factuurnummer/klantnummer  7 jaar, reden: wettelijke verplichting;

Derden
Doll Bizz deelt geen persoonsgegevens van u met derden. Uitzondering op deze regel is als het delen van de persoonsgegevens verplicht is op basis van een wettelijke verplichting. 

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen; 
    ●het recht om te worden geïnformeerd wat er met uw persoonsgegevens gebeurt (zoals wordt gedaan in deze Privacyverklaring);
    ●het recht om inzage te krijgen in de persoons gegevens die wij van u verwerken; 
    ●het recht om te weten met wie wij welke persoonsgegevens van u delen (zoals in deze Privacyverklaring is  aangegeven); 
    ●het recht om uw persoons gegevens te laten wijzigen indien deze niet juist, niet volledig of niet actueel zijn; 
    ●het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken; 
    ●het recht om uw data rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits dit technisch haalbaar is; 
    ●het recht om uw data te laten wissen(“vergeetrecht”). 
Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op met [email protected]. Doll Bizz behoudt zich het recht voor om nadere identificatie te vragen om te verifiëren dat het verzoek de juiste persoon betreft. De informatie die u wenst zal door ons in een gangbaar elektronisch formaat aan u ter beschikking worden gesteld. 

Beveiliging
Doll Bizz heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen tegen verlies en of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Doll Bizz gebruik van een beveiligde internetverbinding met SSL. Daarnaast maakt Doll Bizz daar waar mogelijk gebruik van tweefactor authenticatie. In het cookiebeleid wordt nader toegelicht welke beveiligingsmaatregelen getroffen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens die verwerkt worden via de website. 

Klacht
Als u een klacht heeft over de wijze waarop Doll Bizz uw persoonsgegevens verwerkt of u vragen heeft over uw privacy, neem dan contact op [email protected]. Doll Bizz probeert u dan zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de wijze waarop Doll Bizz uw vraag of klacht heeft afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer +00 31 70 8888 500 of via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen 

Wijzigingen
Doll Bizz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring- en Cookiebeleid. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring- en Cookiebeleid, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Email: [email protected]
T: 06-11349659
KvK: 80594751


Privacyverklaring

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.